Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Cwestiynau Cyffredin

Sut allai wirfoddoli?  

Yr unig ffordd i gofrestru eleni yw ar-lein. Cliciwch ar y tab cofrestru i fynd i’r dudalen gofrestru, yma fe fyddwch yn cael y cyfle i greu proffil gwirfoddolwr eich hun. Bydd y linc i gofrestru yn fyw ym mis Chwefror.

Pryd ddylwn i gofrestru fy niddordeb i wirfoddoli? 

Cadwch lygaid ar ein twitter @gemaucymru am y diweddaraf.

A fydda i’n derbyn unrhyw hyfforddiant? 

Bydd rhaid i bob gwirfoddolwr dderbyn hyfforddiant cyn gweithio yng Ngemau Cymru. 

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal trwy sesiynau hyfforddiant ym mis Mehefin. Mae rhai rolau yn gofyn am fwy o hyfforddiant nag eraill. 

Cliciwch ar y tab hyfforddiant a rolau a am fwy o wybodaeth. 

Am faint fydd disgwyl i mi wirfoddoli? 

Mae hyn yn dibynnu’n llwyr ar faint o amser sydd gennych chi yn rhydd a’r rôl rydym wedi ei ddewis i chi, ond byddwn yn cytuno ar amserlen ymlaen llaw. Mae cyfle i chi nodi ar y ffurflen gofrestru pa ddyddiau y byddwch chi ar gael pan yn cofrestru. Bydd dyddiadau ac amseroedd yn weladwy ar y bas data. Byddem yn gwerthfawrogi eich gonestrwydd ynglŷn â’r oriau allwch chi gynnig. Byddwn yn cynnig rôl sydd yn addas i’ch oriau chi.

Plîs nodwch bod pob rôl gyda amseroedd sifft gwahanol, cliciwch ar y tab rolau am fwy o wybdoaeth.

Beth fydd rhaid i ni wisgo wrth wirfoddoli yn y Gemau? 

Byddwn yn darparu dillad pwrpasol i wirfoddolwyr wisgo yn ystod y Gemau. Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn hwdi a chrys-t i wisgo. Bydd disgwyl i wirfoddolwyr wisgo trowsus tracwisg glas neu du.

Pa oedran gaiff wirfoddoli?

Mae rhaid i bawb sydd yn gwirfoddoli fod yn 16 oed neu’n hŷn.

Pryd fyddai’n derbyn ymateb parthed fy nghais i wirfoddoli? 

Yn syth ar ôl cofrestru fe fyddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau eich bod wedi cofrestru’n llwyddiannus. Yn yr e-bost, bydd cyfrinair yn cael ei gynnwys er mwyn i chi dderbyn mynediad i’ch proffil gwirfoddolwr. Mae’n bwysig eich bod chi’n cadw cofnod o’r cyfrinair.  Os nad ydych wedi derbyn ebost, cysylltwch â ni yn syth.

Alla i ddewis y lleoliad a’r chwaraeon y bydda i’n gwirfoddoli iddynt?  

Mae yna gyfle i chi nodi ar y ffurflen gais pa chwaraeon/lleoliad fydd eich dewis cyntaf, ond mae’n bwysig nodi na allwn sicrhau y dewis hwn. 

Oes cyfle i mi wirfoddoli gyda’m ffrindiau a theulu? 

Oes, mae angen sicrhau bod eich ffrindiau/teulu wedi cofrestru ymlaen llaw ac yna byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau eich bod yn gwirfoddoli gyda’ch gilydd.

Sut fyddai’n gwybod lle a pryd fyddai’n gweithio?  

Ar ôl y dyddiad cau, fe fyddwn yn gosod rolau i wirfoddolwyr yn seiliedig ar eu dewisiadau a’u argaeledd. Fe fyddwn ni’n gosod y wybodaeth yma ar fas data'r gwirfoddolwyr a byddwch yn derbyn e-bost sy’n hysbysebu eich gwybodaeth sifft. Bydd rhaid i chi gadarnhau eich sifftiau ar eich proffil gwirfoddolwyr. Byddwch yn ymwybodol o’ch rolau cyn mynychu’r diwrnodau hyfforddiant.   

Ydi'n bosib i mi wirfoddoli os oes gennyf anabledd?

Gallwch. Mae posib i wirfoddolwyr anabl weithio mewn amryw o rolau. Os oes gennych chi unrhyw bryderon peidiwch ag oedi cysylltu â ni: 02920 635688.

A fydd llety a thrafnidiaeth ar gael i wirfoddolwyr? 

Na, yn anffodus nid oes gan Gemau Cymru'r gyllideb i dalu am lety na thrafnidiaeth i wirfoddolwyr. Ond ar gyfer y Triathlon byddem yn darparu bws i'r lleoliad.

Gyda phwy ddylwn i siarad os oes gennyf gwestiwn/problem? 

gemaucymru@urdd.org neu 02920 635688.

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr